INFRASTRUKTURA

Dzieje pewnego wiaduktu na szlaku Goleszów - Cieszyn Błażej Forjasz

Budowa linii kolejowej na obszarze pogórza i gór nastręcza wiele trudności. Oprócz wykupu terenów od różnych właścicieli, pokonania różnic wysokości, czy naturalnych cieków wodnych należy uzgodnić przejścia torowiska przez istniejące ciągi komunikacyjne.

Rolnicze miejscowości Dzięgielów oraz Bażanowice są silnie powiązane z Cieszynem i Goleszowem. Pod koniec XIX wieku po budowie wapiennika, a następnie goleszowskiej cementowni relacje te zostały wzmocnione m.in. z powodu konieczności przemieszczania się osób z tych terenów pracujących w tych zakładach. Poruszali się oni w tych czasach przeważnie pieszo. Głównym ciągiem była istniejąca do dziś historyczna droga łącząca Cieszyn z Ustroniem przez Gułdowy, Bażanowice, Goleszów, Równię (obecnie przysiółek Goleszowa) i Goje (obecna dzielnica Ustronia). Oprócz tego istniały ciągi z przysiółka Targonimy na obecnym styku Goleszowa, Bażanowic oraz Dzięgielowa wiodący do Goleszowa w rejon obecnej ulicy Cieszyńskiej bądź Kolejowej oraz z Dzięgielowa przez przysiółek „Szeroka” (obecnie jest tam droga o takiej nazwie).

Proces planowania i trasowania linii kolejowej z Cieszyna do Goleszowa przed 1888 rokiem napotykał opisane powyżej problemy. W końcu wybrano wariant z trasowaniem jej z Cieszyna wzdłuż rzeki Bobrówki, z południowym przybliżeniem się do Bażanowic i wyprowadzeniem jej stamtąd z pomocą 2 łuków odwrotnych, aby przeprowadzić ją długim odcinkiem prostym opartym na łagodnym zboczu wzgórza Jasieniowa (Wyrgóra). W dzisiejszym rejonie Dzięgielowa, Bażanowic oraz Goleszowa na przysiółku Targonimy należało wykonać na tych łukach spory wykop, z którego trafiła na pobliskie odcinki w kierunku przystanków w Bażanowicach oraz Goleszowie Górnym poprowadzonych z kolei nasypami.

Z uwagi zapewne na ważność ciągu komunikacyjnego z przysiółka Targonimy do Goleszowa wybudowano wiadukt nad torami. Była to budowla o przyczółkach kamiennych, dwóch filarach i konstrukcji najprawdopodobniej stalowo - drewnianej o jednym pasie ruchu. Istniał on do początku lat 80., kiedy to w czasie elektryfikacji tego szlaku z uwagi na brak zachowanej skrajni związanej z siecią trakcyjną oraz najprawdopodobniej słabego ruchu zdecydowano się na jego rozbiórkę. Zapewne z tego powodu powstała też droga od strony przejazdu z ulicą Spokojną do zabudowań położonych po wschodniej stronie torowiska biegnącego w tym wykopie.

Pozostały po nim przyczółki, ślady tego ciągu komunikacyjnego od strony zachodniej. Fundamenty jego filarów zostały wyburzone w październiku 2020 w czasie prac związanych z rewitalizacją szlaku.

Na mapie ↴


Podczas prac nad tym artykułem korzystałem z map wojskowych w skali 1:75 000 [Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie] arkusz Cieszyn, Mistek oraz Jabłonków z 1880, 1894 i z 1906 umieszczonych na portalu Mapster, informacji własnych oraz wspomnień Adama Forjasza. Autor.

Opublikowano 4 grudnia 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony